Odborné posudky jsou dle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (v plném znění) vyžadovány při umísťování, povolování a změnách stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší.

Tyto zdroje lze dále rozdělit na následující:

  • Energetické spalovací zdroje (kotelny, teplárny, elektrárny),
  • technologické spalovací zdroje – přímý ohřev (žíhací pece, ohřívací pece a pod.),
  • ostatní technologické zdroje (metalurgie, chemický průmysl, papírenský průmysl a pod.),
  • spalovny komunálního a nebezpečného odpadu včetně spoluspalování odpadů,
  • zdroje nakládající s těkavými organickými látkami (tiskárny, lakovny, laminovny a farmacie apod.).

Naše společnost disponuje autorizací Ministerstva životního prostředí dle § 32 zákona č. 201/2012 Sb. odst. (1), písmeno c) pro zpracování odborných posudků.

Náležitosti odborného posudku jsou uvedeny v příloze č. 13 vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Výstupem je dokument, který hodnotí nové zdroje znečišťování ovzduší vzhledem ke kvalitě nových technologií, jejich emisním výstupům, možnosti zvýšení imisní zátěže a popřípadě zhodnocení BAT (tzv. nejlepších dostupných technik).

Odborné posudku jsou zpracovávány v souladu s předepsanou metodikou Ministerstva životního prostředí České republiky. K vyhodnocení vlivů na imisní situaci nových zdrojů znečišťování ovzduší je využíváno současně zpracované rozptylové studie dle zákona o ochraně ovzduší.