[:cs]Slider 2[:]

[:cs]Slider 1[:]

Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o. působí pod celostátní značkou firem TESO (Praha, Brno, Česká Lípa) hlavně na území Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a části Jihomoravského kraje v oblasti životního prostředí s důrazem na měření emisí, ochranu ovzduší a posuzování vlivů na životní prostředí. Od roku 2015 provádíme také akreditované měření hluku ve venkovním a vnitřním prostředí.

V rámci svých služeb provádí:

Autorizovaná a technická měření emisí

AutoSpolečnost provádí tato měření emisí v nejširším možném rozsahu v České republice včetně měření persistentních organických látek (tzv. POPs). Konkrétně se jedná o

  • polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD a PCDF)
  • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
  • polychlorované bifenyly (PCB)

Dále provádí měření emisí těžkých kovů (např. rtuť, olovo, arsen, kadmium a pod.) a speciálních organických a anorganických sloučenin včetně odběrů pachových látek. V součinnosti je schopna provádět i měření imisí. Tato měření provádí na všech možných energetických i technologických celcích, včetně největších chemických podniků v regionu Moravskoslezského a Zlínského kraje. V rámci měření emisí je prováděno ověřování kontinuálních měřicích emisních systémů trvale instalovaných na zdrojích znečišťování ovzduší včetně kalibrace prachoměrů a i instalace vlastních emisních měřicích systémů.

Odborné posudky a rozptylové studie

V rámci poradenské skupiny naše společnost zpracovává odborné posudky pro nové zdroje znečišťování ovzduší v souladu s platným zákonem o ochraně ovzduší. Na tuto činnost má od roku 2002 autorizaci v souladu dle zákona o ochraně ovzduší. Dále jsou v rámci poradenské skupiny zpracovávány rozptylové studie jak pro bodové a plošné zdroje znečišťování ovzduší, tak i pro liniové zdroje znečišťování ovzduší (dopravní stavby) v souladu s legislativou o ochraně ovzduší. Dále jsou tyto rozptylové studie zpracovávány i pro potřeby posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Auto 2Tato činnost je prováděna na základě osvědčení odborné způsobilosti osoby, které je členem poradenského týmu a tato osoba vlastní a provádí tato posouzení na životní prostředí již od roku 1993. V rámci posuzování vlivů na životní prostředí se poradenský tým zaměřuje hlavně na technologie, ale nevyhýbá se ani liniovým stavbám či jiným činnostem. V rámci těchto prací spolupracuje s mnoha externisty pro oblast chemických látek a odpadů, hlukových posouzení a posouzení vlivů na ochranu přírody a krajiny.

Ověřování emisí skleníkových plynů

Naše společnost je součástí Evropského systému pro obchodování s emisemi (ETS – European Trading Scheme) od počátku jeho zavedení jako autorizovaný ověřovatel vykázaného množství emisí skleníkových plynů dle platných legislativních požadavků s platným osvědčením o akreditaci pro tuto činnost vydaným Českým institutem pro akreditaci o.p.s.. V rámci poradenských činností naše společnost v současnosti působí v rámci celé České republiky.

Hlukové studie a měření hluku

Zpracováváme hlukové studie pro stacionární a liniové zdroje hluku pomocí programu Hluk+ Profi, provádíme akreditovaná měření hluku ve venkovním a vnitřním prostředí.

Projekty

Naše firma se účastní projektu Deaktivace katalyzátorů pro selektivní katalytickou redukci.