Naše společnost je součástí Evropského systému pro obchodování s emisemi (ETS – European Trading Scheme) od počátku jeho zavedení jako akreditovaný a autorizovaný ověřovatel vykázaného množství emisí skleníkových plynů dle platných legislativních předpisů a technických norem.

Hlavním posláním ověřovatele je přezkoumání systému monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů v rámci zařízení zařazeného do systému obchodování s emisemi, včetně ročního výkazu emisí skleníkových plynů a ověření formuláře pro změnu množství přidělených povolenek na emise skleníkových plynů v rámci změny kapacity zařízení, popř. při částečném ukončení provozu zařízení.

Proces ověření se skládá z návštěvy zařízení, provedení místního šetření, posouzení systému monitorování a vykazování emisí a jeho souladu se schváleným monitorovacím plánem a platnou legislativou a závěrečného ověření výkazu emisí.

Pro tuto činnost máme uděleno Osvědčení o akreditaci č. 653/2023 (certifikační orgán č. 3191) vydané Českým institutem pro akreditaci o.p.s. a autorizaci Č.j.: A-01-11/514 vydanou MŽP dne 6.1.2011.

Ověřování emisí skleníkových plynů probíhá především na základě platné národní a evropské legislativy (zákon č. 383/2012 Sb. v platném znění a prováděcího nařízení komise (EU) 2018/2067), technických norem (ČSN ISO/IEC 17029, ČSN ISO 14065 a 14064-3) a podle interního předpisu pro ověřování emisí skleníkových plynů (Postupy ověřovacích prací – 27-16-2023-1-VA-Z).

Klientům rovněž poskytujeme přímý odkaz na uplatňovaná pravidla pro Vyřizování stížností a odvolání a pravidla pro zajištění Nestrannosti a nezávislosti našich auditorů GHG a v případě zájmu si od nás taktéž mohou vyžádat informace o odborné způsobilosti našich auditorů GHG.

Pro bližší informace o ověřovacím procesu můžete kontaktovat přímo zástupce vedoucího Oddělení certifikace emisí skleníkových plynů (Ing. Kateřinu Krestovou, Ph.D., tel.: +420 606 095 525, e-mail: k.krestova@teso-ostrava.cz).

V současné době máme udělenu akreditaci pro tyto činnosti na ověřování emisí skleníkových plynů (dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067, přílohy č. 1):

1a Spalování paliv v zařízeních, ve kterých jsou používána pouze standardní komerční paliva definovaná v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 2018/2066, nebo pokud je v zařízeních kategorie A nebo B používán zemní plyn
1b Spalování paliv v zařízení bez omezení
2 Rafinace minerálních olejů
3
 • Výroba koksu
 • Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy)
 • Výroba surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití
6
 • Výroba cementového slínku
 • Výroba vápna nebo kalcinace dolomitu či magnezitu
 • Výroba skla včetně skelných vláken
 • Výroba keramických výrobků vypalováním
 • Výroba izolačního materiálu z minerální vlny
 • Sušení nebo kalcinace sádrovce nebo výroba sádrokartonu a jiných výrobků ze sádry
7
 • Výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů
 • Výroba papíru nebo lepenky
8
 • Produkce sazí
 • Výroba čpavku
 • Množstevní výroba organických chemikálií krakováním, reformováním, částečnou nebo celkovou oxidací nebo podobnými postupy
 • Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu reformováním nebo částečnou oxidací
 • Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3)
9
 • Výroba kyseliny dusičné (emise CO2 a N2O)
 • Výroba kyseliny adipové (emise CO2 a N2O)
 • Výroba glyoxalu a kyseliny glyoxylové (emise CO2 a N2O)
98 Jiné činnosti podle článku 10a směrnice 2003/87/ES