Posuzování vlivů investičních záměrů staveb, činností a technologií na životní prostředí (EIA – Environmental Impact Assesment) je jedním z nástrojů k omezení negativního vlivu lidských činností, staveb a nových technologií na životní prostředí. Zpracování studie vyplývá z platné legislativy a to zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Pro zpracování tohoto hodnocení je k dispozici tým interních i externích spolupracovníků, kteří jsou odborníky v jednotlivých posuzovaných činnostech. Hodnocení pro větší technologické celky nebo činnosti se zpravidla skládá z:

 • zpracování rozptylové studie možných emisí bodových, plošných i liniových zdrojů a jejich vliv na celkovou imisní zátěž
 • zpracování hlukové studie technologických celků a případné dopravy
 • hodnocení zdravotních rizik z imisí a hlukové zátěže a jiných případných vlivů
 • zhodnocení možných vlivů na podzemní a povrchové vody
 • zhodnocení na přírodu a krajinu včetně případného ovlivnění území NATURA 2000 a ptačích oblastí
 • zhodnocení z hlediska nakládání s odpady a případnými chemickými látkami

Výstupem není pouze zhodnocení, ale i případné návrhy řešení jednotlivých problémů a případné navržení kompenzačních opatření a monitorovacích opatření.

Poradenský tým je schopen komplexně zpracovat problematiku posuzování vlivů technologií, staveb a činností na životní prostředí dle výše citovaného zákona a v oblasti ochrany ovzduší, hluku a chemických látek disponuje odborníky na tuto problematiku, pro ostatní složky životního prostředí spolupracuje s jednotlivými experty.

Naše činnost je zaměřena převážně na tyto oblasti posuzování vlivů na životní prostředí:

 • chemické technologie (chemie, farmacie, výroba biolihu)
 • energetické činnosti
 • technologie pro výrobu a zpracování kovů
 • povrchové úpravy kovových i nekovových materiálů (plechů, drátů apod.)
 • nakládání s benzinem a jinými těkavými organickými látkami
 • spalování odpadů
 • liniové stavby (parkoviště) včetně překladišť
 • ostatní technologie

V oblasti posuzování vlivů na životní prostředí zajišťuje komplexní servis – poradenskou a konzultační činnost, zpracování příslušného oznámení a dokumentace podle dikce zákona, projednání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy.