Rozptylové studie jsou dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (v plném znění) vyžadovány při umístění nových staveb s dopadem na ovzduší (spalovacích i technologických) a jejich změnách a dále při stavbě liniových zdrojů (silnice, parkoviště).

Rozptylová studie je dokument, který na základě vypočtených modelových hodnot znečištění hodnotí vliv stávajících nebo plánovaných zdrojů znečišťování ovzduší na stávající úroveň znečištění v lokalitě.

Rozptylová studie je povinným podkladem pro vydání závazného stanoviska krajským úřadem nebo Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“), ke změně povolení provozu zdroje a k řízením uvedeným v §11 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší. Povinnost předložení rozptylové studie tedy platí pro:

 • umístění stacionárních zdrojů podle § 11 odst. 2 písm. b), které jsou výslovně označené ve sloupci A přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší,
 • umístění stavby pozemní komunikace nebo parkoviště podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, vedené v zastavěném území obce s dopravní intenzitou 15000 a více vozidel za den v návrhovém období nejméně 10 let a pro parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích míst,
 • řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí,
 • stacionární zdroj využívající technologii, která doposud nebyla na území České republiky provozována, pokud je tak výslovně stanoveno ve výroku rozhodnutí MŽP podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.
 • Rozptylová studie se podle §11 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší nezpracovává pro:
 • spalovací stacionární zdroje v kategorii energetika – spalování paliv označené kódy 1.1. až 1.4. v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW,
 • stacionární zdroje v kategorii energetika – ostatní označené kódem 3.1. v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 1 MW,
 • případy, kdy dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity, ale nepochybně nedochází ke zvýšení příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění.

Obsahové náležitosti rozptylové studie jsou uvedeny v příloze č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Podle metodiky výpočtu znečištění ovzduší je též možné:

 • stanovit výšky komínů s ohledem na splnění imisních limitů
 • stanovit podíl zdrojů znečišťování na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km
 • stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí

Výstupem rozptylové studie mohou být:

 • maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
 • maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu stability a rychlost větru
 • roční průměrné koncentrace
 • denní průměrné koncentrace
 • klouzavý osmihodinový průměr
 • doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty.

Pro výpočet doplňkové imisní zátěže naše společnost používá matematický model dle metodiky SYMOS´97, která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem “Systém modelování stacionárních zdrojů”.

Tato metodika byla roku 2013 aktualizována. V současné době máme k dispozici program pro výpočet znečištění ovzduší SYMOS’97 verze 2013, který je dle vyhlášky č. 330/2012 Sb. referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.

Ukázky grafických výstupů:

ukazka-1 ukazka-2 ukazka-3 ukazka-4