Hlavní činností laboratoře měření emisí je kvantifikování průmyslových emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší z hlediska dodržování zákonných emisních limitů a pro účely stanovení poplatků za znečišťování ovzduší.

Laboratoř je oprávněna k této činnosti na základě:

  • Osvědčení o autorizací MŽP č.j. 3398/820/09/Hl ze dne 20.11.2009.
  • Osvědčení o akreditaci.

V současné době je laboratoř schopna provádět měření prakticky všech znečišťujících látek daných zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (viz autorizační rozhodnutí) pro střední až zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší.

TovárnaV případě subdodávek měření emisí (jde téměř výhradně o analytické zpracování odebraných vzorků emisí) používá laboratoř akreditovaných analytických laboratoří.

V souladu s legislativními požadavky pracuje laboratoř v současné době dle normy ČSN EN 17025.

Pro přiblížení rozsahu činnosti laboratoře jsou dále uvedeny laboratoří měřené technologie dle zákona 201/2012 Sb. a Vyhlášky 415/2012 Sb.

Pro spalovací zdroje provádíme měření spalovacích zdrojů od výkonu 200 kW až po elektrárenské bloky, dále pak pro kogenerační jednotky a ostatní technologie dané výše uvedeným nařízením.

Pro tyto zdroje provádíme jak měření ve standardním rozsahu tak i měření PCDD/F, PCB, PAU, těžkých kovů, anorganických sloučenin chloru a fluoru.

Další kategorií zdrojů znečišťování jsou spalovny odpadů. Pro tento typ zdrojů provádíme měření v plném rozsahu požadavků Vyhlášky 415/2012 Sb.

Ze zdrojů emitujících těkavé organické látky se zabýváme zejména emisemi z procesů lakování, odmašťování, tiskáren atd.

Ze zbývajících typů zdrojů jsou naší firmou prováděna měření pro otopy koksárenských baterií, tavicí agregáty a slévárenské linky železa i ostatních kovů, žíhací a ohřívací pece, galvanovny, tryskárny, brusírny, procesy moření fosfatizace atd., sklárny a následné zpracování skla, cihelny, chemické výroby, skládky TKO.

V rámci širokého vybavení laboratoře jsme schopni realizovat i ta nejnáročnější měření pro libovolné technologie.

Samostatnou kapitolou měření emisí je kalibrace (QAL2) a ověření (AST) kontinuálních měřicích systémů. Tato měření provádíme na základě požadavků normy ČSN EN 14 181 – Stacionární zdroje emisí – Prokazování jakosti automatizovaných měřicích systémů.

Dalšími činnostmi laboratoře měření emisí jsou tzv. technologická měření prokazující požadované parametry měřené technologie s ohledem na výstupní látky výrobních procesů či pro seřízení technologií s ohledem na jejich ekonomické i ekologické provozování.