Společnost Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o. byla založena v roce 1994 jako druhá součást firem sdružených pod ochranou známkou TESO a její hlavní činností bylo provádění autorizovaných a technických měření emisí na zdrojích znečišťování ovzduší v oblasti bývalého Severomoravského kraje.

K výše uvedené činnosti společnost ještě v omezeném rozsahu prováděla posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb.

V současnosti naše společnost má 11 zaměstnanců s tím, že šest provádí autorizovaná a technická měření emisí a čtyři se věnují poradenským činnostem v oblasti zpracování posuzování vlivů na životní prostředí, odborných posudků, rozptylových studií a ověřování emisí skleníkových plynů. Jeden pracovník zabezpečuje ekonomický a organizační chod celé společnosti.

Auto 3Nedílnou podporou poradenské skupiny je široká databáze emisních hodnot měřených zdrojů od energetických zdrojů přes technologie, které nakládají s těkavými organickými látkami, až po složitější chemické technologie, které usnadňují odborný pohled a zpracování posouzení z hlediska emisí ve vztahu k okolnímu ovzduší.

Společnost v současné době disponuje dvěma plně vybavenými měřicími vozy pro autorizovaná měření emisí s kontinuálními analyzátory pro měření těchto znečišťujících látek:

  • oxid siřičitý (SO2)
  • oxid dusnatý (NO)
  • oxid uhelnatý (CO)
  • těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
  • oxid uhličitý (CO2)
  • kyslík (O2)

Dále je v měřicí skupině k dispozici jeden měřicí vůz pro měření emisí speciálních látek a technologií.

Pro zpracování rozptylových studií má naše společnost v současné době k dispozici program pro výpočet znečištění ovzduší SYMOS’97 verze 2006, který je dle přílohy č.6 k nařízení vlády č.597/2006 Sb. referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.

V rámci poradenské činnosti na životní prostředí se poradenský tým zaměřuje hlavně na technologie, ale nevyhýbá se ani liniovým stavbám či jiným činnostem. V rámci těchto prací spolupracuje s mnoha externisty pro oblast chemických látek a odpadů, hlukových posouzení a posouzení vlivů na ochranu přírody a krajiny.