Akustické studie jsou jedním z podkladů pro hodnocení vlivu nového záměru na životní prostředí (EIA). Studie ohodnotí příspěvek nového záměru k hodnotám v daných referenčních bodech a to na základě výpočtu stávajícího stavu a stavu po vybudování zamýšleného zdroje.

Ke zpracování akustických (hlukových) studií využíváme program Hluk+ verze 10 Profi. Výsledná zpráva zahrnuje tabulkové a grafické výstupy matematických modelů (možnost také 3D), porovnání s hygienickými limity, případně návrhy potřebných technických a organizačních opatření k dodržení hygienických limitů.

Hodnocení výsledků výpočtů je prováděno podle nově vydaného právního předpisu a to nařízení vlády. č. 272/2011 Sb., (nahradilo nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ). Nové nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je platné od 1.11.2011.

Pro kvalitní a rychlé zpracování hlukové studie jsou potřebné zejména následující podklady:

  • popis situace (technická, průvodní a souhrnná zpráva)
  • přesné umístění záměru, výkresová dokumentace (půdorysy, řezy)
  • zdroje hluku a jejich přesné umístění (ventilátory, dopravníky, pohony, sání a výtlaky vzduchotechniky, popř. jiné)
  • akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku – hladina akustického výkonu nebo hladina akustického tlaku měřená v určité (uvedené) vzdálenosti
  • délku provozu jednotlivých zdrojů v denní době (6:00 – 22:00) a noční době (22:00 – 6:00)
  • doprava vzniklá novým záměrem v denní a noční době, počty osobních a nákladních automobilů, trasy těchto vozidel